KVKK Politikası

GÜVENSAN TESİS HİZMETLERİ A.Ş.

KİŞİSEL VERİNİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI

GİRİŞ

Güvensan Tesis Hizmetleri A.Ş. (şirket) olarak müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımız dahil şirketimiz ile ilişkili gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile 7 Nisan 2016’da yürürlüğe giren 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (KVKK) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarının etkin şekilde kullanılmasının sağlanması önceliğimizdir.

İşbu Politika’nın amacı şirket çalışanlarının, müşterilerinin, potansiyel müşterilerinin, çalışan adaylarının, şirket hissedarlarının, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerinin, işbirliği içinde olduğu kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin KVKK’ya uyumlu bir şekilde işlenmesini ve korunmasını sağlamak için uygulama kurallarını ve ilgili yükümlülükleri tanımlamaktır.

Bu kapsamda, ilgili mevzuat gereğince işlenen kişisel verilerin korunması için Güvensan Tesis Hizmetleri A.Ş. olarak gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

Bu Politika ticari, sosyal sorumluluk vb. faaliyetlerimiz sırasında paylaşılan kişisel verilerin KVKK’da anılan prensipler çerçevesinde işlenmesi, saklanması, aktarılması ve silinmesi ya da anonim hale getirilmesine dair izlediğimiz yöntemleri açıklamaktadır.

Bu Politika değişen şartlara ve mevzuata uyum sağlamak amacıyla zaman zaman güncellenebilecektir.

Güvensan Tesis Hizmetleri A.Ş.’nin Veri Sorumlusu sıfatıyla benimsediği ve aşağıda sıralanan temel ilkelere ilişkin detaylı açıklamalarda bulunulacaktır:

KAPSAM

Güvensan Tesis Hizmetleri A.Ş. sayılanlarla sınırlı olmamak üzere çalışanlarının, müşterilerinin, potansiyel müşterilerinin, çalışan adaylarının, şirket hissedarlarının, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerinin, işbirliği içinde olduğu kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin kısacası faaliyetlerimiz sırasında edindiğimiz ve Güvensan Tesis Hizmetleri A.Ş. tarafından işlenen tüm kişisel veriler bu Politika’nın kapsamındadır.

Kişisel verilerin koruması sadece gerçek kişiler ile ilgili olup tüzel kişilere ait, içerisinde gerçek kişiye ilişkin bilgi içermeyen bilgiler kişisel veri koruması dışında bırakılmıştır. Bu nedenle işbu Politika tüzel kişilere ait verilere uygulanmaz.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ

6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca Güvensan Tesis Hizmetleri A.Ş. olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla, şirketimiz ile paylaştığınız kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin bir parçası olmak koşuluyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafazası, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem tarafımızdan yapılabilecektir.

Güvensan Tesis Hizmetleri A.Ş. veri sorumlusu sıfatıyla KVKK’nın 4. maddesi uyarınca kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki prensiplere uygun hareket etmektedir.

Kişisel veriler, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işlenmektedir. Her türlü kişisel veri işleme süreçlerinde yürürlükte bulunan mevzuata uygun hareket edilmekte ve dürüstlük kurallarına uyulmaktadır.
Veri sahiplerinin verilerini güncellemesi için olanak sağlamakta ve verilerin veri tabanlarına doğru bir şekilde aktarımını temin için gerekli önlemler alınmaktadır.
KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülükleri doğrultusunda veri işleme faaliyetlerini belirli, açık ve meşru amaçlarla sınırlı tutmakta ve veri sahiplerini bu amaçlar ile ilgili açık bir şekilde bilgilendirmektedir.
Kişisel veriler, temin edildikleri sırada veri sahibine bildirilen amaç için gerektiği ölçüde, bu amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak işlenmektedir.
Kişisel veriler, yürürlükte bulunan mevzuat kapsamında belli bir süre belirlendiği takdirde bu süre boyunca muhafaza edilmektedir. Mevzuatta bu şekilde bir süre belirlenmediği takdirde ise veri kullanım amacı ve şirket prosedürleri göz önünde tutularak makul saklama süreleri belirlenmekte ve veriler bu süre ile sınırlı şekilde saklanmaktadır. Bahsi geçen sürelerin sona ermesini takiben ise veriler, şirket prosedürleri doğrultusunda silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından, sizlere ürün ve hizmetlerin sunumu amacıyla operasyonel faaliyetlerimizin yürütülmesi, sunduğumuz hizmetlerin mevzuatın gerekliliklerine uygun şekilde yapılabilmesi, yukarıda tanımladığımız taraflarla imzaladığımız sözleşmelerin ifa edilebilmesi, şirketimiz ürün ve hizmetlerinin tanıtımı ve önerilmesi gibi reklam, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulması, ürün ve hizmetlerimizle ilgili teklif sunulması, faturalandırma, müşteri iletişim ve memnuniyet süreçlerinin yönetilmesi, ürün ve hizmetlerimizin geliştirilebilmesi için müşteri portföyümüzü ve sosyal medya platformları takipçi/kullanıcıları ile web sitesi ziyaretçilerimizi analiz edebilmek, arşivlemek, şirketimiz insan kaynakları politikalarına uygun olarak personelimizin özlük işlemlerini yapılması, şirket çalışanları için iş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş başvurularının değerlendirilebilmesi, adli ve idari mercilerce talep edilen veri saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, şirketimizin ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, şirketimizin iş ve ticari stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla ticari faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde 6698 sayılı “Kişisel Verinin Korunması Kanunu”nun 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Bu kapsamda; özel nitelikli olmayan kişisel veriler aşağıda öngörülen şartlara tabi şekilde işlenebilecektir:

Veri Sahibinin açık rızasının olması,
Veri işlemenin kanunlarda açıkça öngörülmesi.
Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için ilgili verilerin işlenmesinin zorunlu olması.
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması.
Kişisel verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel veriler ise, aşağıda öngörülen şartlara tabi şekilde işlenebilecektir.

Veri Sahibinin açık rızasının olması,
Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler (kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri) açısından işlemenin kanunlarda öngörülmesi.
Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler açısından kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebildiğinden tarafımızdan çalışanlarımızın verisi dışında işlenmez. Çalışanlarımıza ait bu tür veriler ise kanunlarda öngörülen kişilerce işlenebilir.

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ VE SAKLANMASI

Şirketimiz, paylaşmış olduğunuz kişisel verilerin hukuka aykırı olarak 3.kişiler tarafından yetkisiz erişimini ve işlenmesini önlemek, verilerin bünyemizde, İnternet ortamında veya herhangi bir veri saklama sisteminde muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbirleri sağlayacağını taahhüt eder.

Kişisel verilere erişim yetkisi bulunanlar başta olmak üzere tüm çalışanlarını KVKK kapsamındaki görev ve sorumlulukları ile ilgili olarak bilgilendirmek için gerekli aksiyonları alır. Yasal yükümlülükler yerine getirilerek işlenen, mevzuatta öngörülen saklama süreleri saklı kalmak kaydıyla, kişisel verilerin işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklanan ve korunan kişisel bilgileriniz yasal saklama süresi veya işleme amacının gerektirdiği sürenin sona ermesiyle vermiş olduğunuz kişisel bilgiler silinme, yok edilme, ya da anonimleştirme yöntemleri ile şirket veri akışlarından çıkarılabilecektir.

Kişisel verilerinizin doğru ve güncel tutulma yükümlülüğünün şirketimiz tarafından yerine getirilebilmesi için şirket ile doğru ve güncel verilerin paylaşılması gerekmektedir. Kişisel verilerin herhangi bir değişikliğe uğraması halinde aşağıdaki iletişim bilgileri aracılığıyla şirketimize başvurarak güncel verilerinizin işlenmesini sağlayabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Güvensan Tesis Hizmetleri A.Ş. olarak kişisel verilerin aktarılması iş bu Politika’da belirtilen amaçların yerine getirilmesine yönelik olarak şirket iştiraklerimiz, hissedarlarımız, müşterilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, tedarikçi ve iş ortaklarımıza, hizmet alınan kişilere veya diğer üçüncü kişilere ve/veya yurtdışına KVKK’a Madde 8 ve Madde 9’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİNİN KORUNMASI KANUNUNDAKİ HAKLARI

Kişisel veri sahipleri olarak, şirketimize başvurarak kendinizle ilgili aşağıdaki taleplerde bulunabilirsiniz:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK’nın 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu bölüm kapsamındaki haklarınızı kullanmak için aşağıdaki iletişim bilgilerimiz aracılığıyla başvuruda bulunabilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Paylaştığınız bilgilerin/verilerin doğru olması ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesi, KVKK anlamında veri üzerinde sahip olunan hakların kullanabilmesi ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olup, yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumluluklar tamamen size aittir. Bu kapsamda yapacağınız başvurular ücretsiz olarak mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Başvurularınızın bu süre içinde tarafımızdan cevaplandırılmaması veya cevabımızın içeriği hakkında ya da başvurunuzu reddetmemiz durumunda konu hakkında Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’na şikayette bulunabilirsiniz.

Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması halinde yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretleri sizden talep edebiliriz.

GÜVENSAN TESİS HİZMETLERİ A.Ş.

Küçükbakkalköy Mahallesi Sütçüler Sok. No. 4/A Ataşehir/İSTANBUL

Tel: 0(216) 573 22 11

Faks: 0(216) 572 94 35
E-mail: kvkk@guvensantesis.com.tr

Web: www.guvensantesis.com.tr

Çalışan Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

ÇALIŞANLARA YÖNELİK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ VE TALİMATLAR

 

1. Amaç

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu olarak Güvensan Tesis Hizmetleri A.Ş. ( “Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

 

Kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz.

Şirketimiz çalışanı olmanız sebebiyle Şirketimize bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya Şirketimizce haricen herhangi bir yoldan temin edilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla,

 • Kişisel verilerinizi işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • Şirketimize bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVK Kanunu’nun öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan sair şekillerde işlenebileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan diğer işlemlere tabi tutulabileceğini bildiririz.

İşbu Aydınlatma Metni ile Şirket tarafından yürütülen faaliyetlerin KVK Kanunu’nda yer alan ilkelerle uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi benimsenmiştir.

 

2.Çalışanların Toplanan Kişisel Verilerinin Neler Olduğu

Şirketimiz, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’ n de belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir. Kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde tarafınızdan ayrıca izin alınacaktır.

Şirketimiz tarafından toplanan ve kullanılan, çalışanlara ait kişisel veriler özellikle şunlardır:

 Kişisel Verinin İçeriği
Kimlik VerisiAd-soyad, T.C. kimlik numarası, medeni hal, anne adı- baba adı, doğum tarihi, doğum yeri, uyruk, cinsiyet gibi bilgeleri içeren ehliyet ve nüfus cüzdanı sureti, nüfus kayıt örneği, SGK sicil numarası gibi belgeler ile imza/paraf bilgisi.
İletişim VerisiTelefon numarası, açık adres bilgisi, ülke, e-posta adresi, şirket içi iletişim bilgileri (dâhili numarası ve kurumsal e-posta adresi dâhil).
Finansal VeriFinansal ve maaş detayları, banka hesap numarası, IBAN numarası gibi veriler, avans bilgileri, borç bilgileri, eğitim ücret bilgileri, alınan borç miktarı, geri ödeme planı, seyahat maliyeti, avans tarihi, kesinti detayları.
Özel nitelikli kişisel veriler·        Sağlık raporu, kan grubu,

·        Sağlık sigortası başvuru formu

·        Engellilik, malullük ve sakatlık durumu

·        İşe Giriş / Periyodik Muayene Formu kapsamında alınan sağlık verileri,

·        Ehliyet üzerinde kullandığı cihaz ve protezler (ehliyet fotokopisi)

·        Adli sicil kaydı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri

·        Askerlik durum belgesi

·        Nüfus cüzdanı üzerinde kan grubu ve din hanesi karşılığı

·        Sendika bilgileri, üye olunan dernek/kulüpler

 

Mesleki Deneyim Verisiİlgili kişinin fiili çalışma belgesi, iş deneyimi, mesleği, yaptığı iş, fiili çalışma süresi, sınav sonuçları, sertifika bilgileri, hedef gerçekleştirme durumu ve puanı, yer aldığı komiteler ve görevleri, atanma ve ayrılma tarihi gibi bilgiler.
Eğitim VerisiEğitim durumu ve eğitim durumuna ilişkin diploma, transkript bilgileri, yabancı dil seviyesi gibi bilgiler.
Görsel/İşitsel VerisiFotoğraf
Fiziksel Mekân Güvenliğiİşyeri Kamera Kayıtları
Özlük VerisiŞirketimiz ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veri (Pozisyon, departman, görev, izin bilgileri, kıdem ihbar tazminatı, fazla mesai bilgileri, Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü, işe giriş tarihi, tecrübe, görev tanımı, görüşme sonuçları, işten ayrılma sebebi ve tarihi gibi veriler).
İşlem Güvenliği VerisiBilgi işlem bilgi güvenliği süreçleri kapsamında işlenen veriler (ağ bağlantı log kayıtları, IP adresi vb.).
Hukuki İşlem VerisiÇalışan haciz ve dava süreçleri kapsamında işlenen veriler.
 

Diğer Veriler

 

Araç talebine bulunan birim, araç kullanım bilgileri, diğer sigorta şirket bilgileri, denetlenen birim, denetleyenin görüşü, seyahat detayları, servis detayları ile ilgili bilgiler.

 

Kişisel verileriniz, gerek iş akdinin kurulmasından önce gerekse iş akdinin kurulmasından sonra ve devamı boyunca Şirketimize ibraz etmiş olduğunuz ve üçüncü kişilerden elde edilen her türlü bilgi belge ve doküman, insan kaynakları uygulamaları üzerinden tarafınızca verilen bilgiler, Şirkete ait tüm lokasyonlarda tutulan kamera kayıtları ile Şirket tarafından kullanımınıza bırakılan her türlü sabit ve mobil telefon kayıtları, Şirket tarafından kullanımınıza sunulan araç, masaüstü bilgisayar, taşınabilir bilgisayar gibi tüm araçlar üzerindeki dosya ve kayıtlarınız aracılığı ile toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz; İnsan Kaynakları Departmanı ve Şirket tarafından yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, kağıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

 1. Çalışan Kişisel Verilerinin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler

Kişisel Verileriniz, Şirketimiz tarafından aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla işlenebilir.

Kişisel Verileriniz İş Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve yukarıda sayılan mevzuatla sınırlı olmamak kaydıyla yasal yükümlülüklerin ve iş sözleşmesi gerekliliklerinin yerine getirilmesi amacıyla, özellikle;

 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına gerekli bildirim ve raporlamaların yapılması,
 • Çalışanların işe başlamaları için gerekli dokümanların temin edilmesi,
 • Performans ölçümlerinin analizlerini yapmak, performans raporlarını hazırlamak ve buna bağlı olarak performans artışının sağlanması,
 • Fazla mesai süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket iç denetim faaliyetlerinin yerine getirilmesi,
 • İşten ayrılan çalışanlara çalışma belgesi temin edilmesi,
 • Kimlik bildirme yükümlülüğünün yerine getirilmesi,
 • Bordrolama süreçlerinin yürütülmesi,
 • Eğitim süreçlerinin yürütülmesi ve takip edilmesi,
 • Çalışanlara seyahat masraflarının ödemesinin yapılması,
 • Çalışanların otomatik katılım sistemine kayıtlarının yapılması,
 • Yemekhane süreçlerinin yürütülmesi,
 • İşyerindeki güvenlik önlemlerinin alınmasının sağlanması ve işyerindeki çalışma ortamının bozulmasının önlenmesi,
 • İşyerinde çalışan memnuniyetinin sağlanması ve çalışan ihtiyaçlarının karşılanması.

 

İş sözleşmesinin kurulması ve ifası amacıyla, özellikle;

 

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yönetilmesi ve takip edilmesi,
 • İşten çıkan çalışanlara ait düzenlemelerin yapılması,
 • Muhaberat işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Çalışanlara bina giriş kartı temin edilmesi,
 • Teklif verilmesi ve teklif süreçlerinin yürütülmesi.
 • İşyeri kariyer ve başarı planlarının oluşumunun sağlanması ve bu süreçlerin yürütülmesi,
 • İnsan kaynakları politikalarının geliştirilmesinin ve sürdürülmesinin sağlanması,
 • İş/Hizmet akitlerinizden doğan doğrudan ve dolaylı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Şirket tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, iş süreçlerinin güvenlik ve denetiminin sağlanması,

 

Bir hakkın tesis edilmesi, kullandırılması ve korunması, veri sorumlusunun meşru menfaati gereği ve Şirketimiz politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;

 • Eğitim taleplerinin iletilmesi ve karşılanabilmesi,
 • Servis kullanımı ile ilgili süreçlerin yürütülmesi,
 • Eğitim süreçlerinin yönetilmesi ve takip edilmesi,
 • Çalışan giriş çıkış saatlerinin takip edilmesi,
 • Çalışanlara ait haciz süreçlerinin yürütülmesi ve takip edilmesi,
 • Çalışan kimlik kartı oluşturulması,
 • Yurt dışı seyahatleri için çalışanlara vize alınması,
 • Yeni sertifikasyon süreçleri için çalışanlara gerekli bilgilerin iletilmesi,
 • İşe yeni başlayan çalışanlara gerekli atamaların yapılması,
 • Şirket aracı atama işlemlerinin yürütülmesi,
 • Yemekhane faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Dava dosyalarının sisteme kaydının yapılması,
 • Çalışan puantaj hesaplamalarının yapılabilmesi,
 • Çalışanlara otopark tanımlamalarının yapılması,
 • İşyerinde çalışan memnuniyetinin sağlanması ve ihtiyaçlarının karşılanması.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işleme amacının ortadan kalmasına kadar geçecek olan makul süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

 

 1. Çalışan Kişisel Verilerinin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Kişisel Verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, Kanun’ un 8. Ve 9. Maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak İş Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve yukarıda sayılan mevzuatla sınırlı olmamak kaydıyla yasal yükümlülüklerin ve iş sözleşmesi gerekliliklerinin yerine getirilmesi amacıyla; başta Şirket İnsan Kaynakları departmanı personeline ve yöneticilerine, Şirket muhasebe ve finans departmanı personeline, Şirket yöneticilerine, Şirket hissedarlarına,  Şirketimizin ilgili tedarikçilerine, iş ortaklarına ve başta Sosyal Güvenlik Kurumu olmak üzere yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, adli ve idari yargı mercilerine, kolluk kuvvetlerine, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan işyeri sağlığı ve güvenliği uzmanları ile işyeri hekimlerine, ücret ve hak edişlerin ödenebilmesi amacıyla ilgili finans kuruluşlarına, insan kaynakları yönetimi süreçlerine ilişkin destek alınan danışmanlara ve bilişim sistemlerinin yürütülmesi amacı ile iş ilişkisi içerisinde olduğumuz kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin Yurt İçindeki Üçüncü Kişilere Aktarılması;

Kişisel Verileriniz, İş Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve yukarıda sayılan mevzuatla sınırlı olmamak kaydıyla yasal yükümlülüklerin ve iş sözleşmesi gerekliliklerinin yerine getirilmesi amacıyla, özellikle;

 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına gerekli bildirim ve raporlamaların yapılması,
 • Çalışanların otomatik katılım sürecine dâhil edilmesi,
 • Çalışanlara bireysel emeklilik hesabı tanımlanması,
 • Çalışan karakol bildirimlerinin yapılması,
 • Çevre kurum araştırmalarının yapılması amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve Şirketimizin iş ortaklarına aktarılabilmektedir.

İş sözleşmesinin kurulması ve ifası amacıyla, özellikle;

 • İlgili firmaya hizmetten faydalanacak çalışanların bildirilmesi,
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından bilgi istendiğinde cevap verilmesi,
 • Sertifika süreçlerinin yürütülmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, iştirak ve bağlı ortaklıklara aktarılabilmektedir.

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve Şirketimiz politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;

 • Danışmanlık alınan avukatlar tarafından ilgili hukuki süreçlerin yürütülmesi amacıyla ilgili tedarikçilere aktarılabilmektedir.
 • Denetim hizmeti alınan firmalara denetim faaliyetinin yürütülmesi amacı ile aktarılabilmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz; İnsan Kaynakları Departmanı ve Şirket tarafından yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, kağıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Bu kapsamda;  Ad-soyad, evlenmeden önceki soyadı, T.C. kimlik numarası, uyruk, ana ve baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, medeni hali, nüfus kayıt bilgileri, ikametgâh adresi, imza, SGK numarası, bir önceki çalıştığı yerden getireceği çalışma belgesi, vesikalık fotoğraf, banka hesap bilgileri, eğitim bilgisi, aile durumunuza ilişkin bilgiler, istirahat ve sağlık raporları, ücretli-ücretsiz izin formları, adli sicil kaydı, performans raporları, telefon numarası, e-posta adresi, faks numarası, işyeri bilgisayarına ait IP adresi, log kayıtları, işyeri güvenliğinin ve işyeri giriş çıkışlarının takibinin yapılması adına kamera kayıtları ve güvenlik kontrolünde alınan kayıtlar, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan iş yeri hekimi ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanıyla paylaşılan sağlık verileri, iş kıyafetlerinin dağıtılması amacıyla beden bilgileri tipindeki kişisel veriler Kanun’un 5. maddesinin 1/a-c-ç-e-f bentleri ve 6. maddesinin 3. fıkrası uyarınca; kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Şirket’ in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve hürriyetlerine zarar vermemek kaydıyla Şirket’ in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak ve Şirketimizin çalışanlarının temel hak ve özgürlükleri gözetilerek  işlenmektedir.

 1. Çalışanların Kanun Kapsamındaki Hakları

Dilediğiniz zaman Şirket’ e başvurarak kişisel verilerinizin;

 • İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,
 • Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,
 • Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilir,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,
 • Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,
 • Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi kvkk@guvensantesis.com.tr adresinden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak, kimliğiniz ile şahsen Şirket merkezimize gelerek, noter vasıtası ile güvenli elektronik imzanız ile imzalayıp Şirket kayıtlı elektronik posta adresine elektronik posta göndererek, tarafınızca daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıt altına alınmış olan elektronik posta adresiniz üzerinden  veyahut daha önce sistemimizde kayıt edilmemiş elektronik posta adresinizden (elektronik imza/mobil imza ile imzaladığınız) elektronik posta göndermek suretiyle yapabilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında ücret talep edilebilecektir. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için yapacağınız başvurularınıza ilişkin detaylı bilgi almak için Şirket’ in internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.

Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular Şirket tarafından reddedilecektir.

Şirket’ in işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TALİMATLAR
 2. Kişisel veri, Kanun tahtında kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade ettiğinden, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 75. maddesince düzenlenen personel özlük dosyalarında muhafaza edilen tüm bilgi ve belgeleriniz kişisel veri kapsamındadır. Özlük dosyasında yer alan, kimlik fotokopisi, adli sicil kaydı, ikametgâh, fotoğraf, özgeçmiş, diploma, askerlik durumunu gösterir belge, sağlık raporları, işe giriş bildirgesi, işten ayrılış bildirgesi, aylık prim ve hizmet belgesi, aile durum bildirimi, engelliliği gösterir rapor, vergi indirim yazısı ve eğitim belgeleri, iş sözleşmesi ve iş ilişkisinden kaynaklanan diğer yasal belgelerde yer alan tüm bilgiler kişisel veri olarak kabul edilmiştir.

 

 1. Çalışan, Kanun tahtında veri işleyenin, “veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi”yi ifade ettiğini, dolayısıyla veri sorumlusu Şirketin verdiği yetkiye dayanarak, işleri sırasında elde ettiği tüm kişisel verileri işleyen kişi olarak kendisinin de bir “veri işleyen” olduğunu, Kanun tahtında kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini ve hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve bu kişisel verilerin muhafazasını sağlamak hususunda kendisinin de Kanun uyarınca Şirketimizle birlikte müştereken sorumluluğu doğduğunu, ayrıca işbu sorumluluk kapsamında, görevinin sona ermesi veya görevden ayrılması durumunda dahi, görevi dolayısıyla erişebildiği kişisel verileri Kanuna aykırı olarak üçüncü bir kişiye açıklamama ve/veya işleme amacı dışında kullanmama yükümlülüğünün devam edeceğini bilmekte ve kabul etmektedir.

 

 1. Çalışan, iş ilişkisinin yürütümü açısından yasal olarak tutulması gereken ve kendisinden istenen kişisel verileri işverene vermek zorundadır. Kişisel veri kapsamındaki bilgi ve belgelerin usulüne uygun şekilde verilmemesi nedeniyle, işverenin yerine getiremediği yasal yükümlülükler nedeniyle doğabilecek zararlardan çalışan sorumludur.

 

 1. İşveren, tüm kişisel verileri iş ilişkisinin ispatlanması, ücret ve ücrete ilişkin bilgilerin kayıt altına alınması, Maliye, Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer kurumlara yasal bildirimlerin yapılabilmesi, iş sağlığı ve güvenliği esaslarının uygulanabilmesi, kanunlardan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışma koşullarının belirlenmesi ve yukarıda sayılan diğer amaçlarla kullanmayı kabul etmiştir. Tüm bu kişisel veriler yasal olarak işverenin yerine getirmesi gereken yükümlülükler dâhilinde gerekli kurum ve kuruluşlarla paylaşılacak ve işlenecektir.

 

 1. Çalışan, kendisine ait kişisel verilerin elde edilmesi, depolanması, kaydedilmesi, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi olmak üzere verilerin ne şekilde işlendiğine dair bilgileri, veriyi işleyen olarak işveren tarafından yetkilendirilen Şirketimiz İnsan Kaynakları sorumlusundan alabilecektir. Çalışan, kişisel verilerin işlenmesine yönelik bilgi alacağı birim ve sorumluyu tanımış ve kabul etmiştir.

 

 1. Çalışan, kendisine ait kişisel verilerin yanında işin niteliği gereğiyle, görev ve unvanının getirdiği sorumluluk çerçevesinde elde ettiği kişisel verileri, Kanunda belirtilen usul ve esaslara ve Kanunun getirdiği yükümlülüklere uygun şekilde muhafaza edeceğini kabul etmiştir.

 

 1. Çalışan, görevi nedeniyle veya göreviyle ilgili olmasa dahi Şirket ve faaliyet alanı ile ilgili bilgi veya sırları veya diğer çalışanlara, misafirlere, tedarikçilere ve Şirket faaliyetleri ile ilgili tüm gerçek ve tüzel kişilere ait kişisel verileri Şirketin yazılı onayı olmaksızın yazılı, sesli ya da görüntülü olarak veya elektronik ortamda kullanmayacağını, saklamayacağını, ifşa etmeyeceğini, ücret bilgisi dâhil, iş hayatına ilişkin tüm bilgi ve sırları üçüncü şahıslar ve diğer çalışanlar ile hiçbir sebepten dolayı paylaşmayacağını, yazılı ve görsel basında veya sosyal iletişim mecralarında bu kapsamda herhangi bir paylaşımda bulunmayacağını, kişisel verileri görevinin getirdiği yükümlülüklerin sınırı ve kapsamı dışında işlemeyeceğini, Kanuna aykırı hareket etmeyeceğini, Şirketin güvenini kötüye kullanmayacağını ve bu yolla şahsi çıkar sağlamayacağını taahhüt etmiştir.

 

 1. Çalışan, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun yanında Türk Ceza Kanunu’nda (“TCK”) öngörülen yaptırımlara da tabi olduğunu, bu doğrultuda TCK uyarınca hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydedenler, kişisel verileri hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçirenler, ve kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına karşın verileri sistem içinde yok etmekle yükümlü olmalarına rağmen görevlerini yerine getirmeyenlerin cezai yaptırımlara tabi tutulduğunu, hukuka aykırı olarak kaydedilen kişisel verinin, kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin olması durumunda da verilecek cezaların artırılabileceğini bilmekte ve kabul etmektedir.

Güvensan Tesis Hizmetleri A.Ş.

EN-KVKK-TL-03 Rev.1 30.03.2020

 

Çalışan Adayları Aydınlatma Metni

GÜVENSAN TESİS HİZMETLERİ A.Ş.

ÇALIŞAN ADAYLARI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

1. Amaç

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu olarak GÜVENSAN TESİS HİZMETLERİ A.Ş. ( “Şirket”) tarafından hazırlanmıştır. Şirket, çalışan adaylarının kişisel verilerinin Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır.

Kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz.

Şirketimiz çalışan adayı olmanız sebebiyle Şirketimize bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya Şirketimizce haricen herhangi bir yoldan temin edilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla,

Kişisel verilerinizi işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
Şirketimize bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,

Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVK Kanunu’nun öngördüğü şartlarda, yurt içi veya yurt dışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan sair şekillerde işlenebileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan diğer işlemlere tabi tutulabileceğini bildiririz.

 

2. Çalışan Adaylarının İşlenen Kişisel Verilerinin Hangileri Olduğuna İlişkin Açıklamalar

 

Şirket, çalışan adaylarının kişisel verilerini işbu Aydınlatma Metnin’ de belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir. Kişisel verilerinin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde çalışan adayından ayrıca izin alınacaktır.

Şirket tarafından toplanan ve kullanılan, çalışan adaylarına ait kişisel veriler özellikle şunlardır:

 Kişisel Verinin İçeriği
Kimlik VerisiAd-soyad, T.C. kimlik numarası, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, medeni hal, doğum yeri ile imza/paraf bilgisi, sürücü belgesi olup olmadığı, fotoğraf.
İletişim VerisiTelefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi.

 

Mesleki Deneyim Verisiİlgili kişinin iş deneyimine ilişkin bilgiler, mesleki yeterliliğe ilişkin sertifikalar.

 

Özlük VerisiÇalışan adayının eğitim hayatına ilişkin bilgiler.
Diğer VerilerAskerlik durumu, referans bilgileri, görüşme sonucu, başvurulan bölüm, çalışılmak istenilen pozisyon, talep edilen ücret/maaş, tarafınızca alenileştirilen ve online platformlarda (Kariyer.net, Yenibiris.com, linkedin vb istihdam platformları dahil olmak üzere) yer verdiğiniz bilgiler, mülakat esnasında sorulan sorular ile elde edilen veriler, referans kişisi göstermeniz halinde bu kişilerden alınan bilgiler,
Fiziksel Mekân Güvenlik VerisiFiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar vb.
Eğitim VerisiEğitim durumu ve eğitim durumuna ilişkin diploma, transkript bilgileri, yabancı dil seviyesi gibi bilgiler.
Sağlık Verisiİşyerinde çalışmanızı olumsuz etkileyecek herhangi bir sağlık rahatsızlığınız olup olmadığına ilişkin veriler gibi bilgiler

 

 1. Çalışan Adaylarının Kişisel Verilerinin İşlenme Sürecine İlişkin Açıklamalar

Kişisel verileriniz yasal düzenlemelerde belirtilen süreler ve kişisel verilerin işlenme amaçlarının gerektirdiği sürelerle saklanmaktadır. Şirket, çalışan adaylarına ait kişisel verileri kullanım amacı ortadan kalksa da, başka bir kanunda öngörülmesi veya ilgili çalışan adayı tarafından ayrıca bir rızanın verilmesi halinde saklamaya devam edebilir. Bu istisnai durum haricinde, kişisel verileriniz veri işleme amacının ortadan kalkması, veri işlemeye ilişkin kanuni dayanağın bulunmaması hallerinde Şirket Saklama ve İmha Politikalarına uygun olarak Şirket tarafından derhal silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilecektir.

4. Çalışan Adayı Kişisel Verilerinin İşlenme Amaçları ve Üçüncü Kişilere Aktarılması

Kişisel verileriniz, aşağıda sayılan nedenlerle ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ve aktarma şartları kapsamında hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilecek ve aktarılacaktır.

 

İş başvuru süreçlerini yürütmek,
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ n da ve bu Kanun’ a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
İşe alım faaliyetlerinin uygulanmasını sağlamak,
İnsan kaynakları politikalarının geliştirilmesini ve sürdürülmesini sağlamak,
İstihdam ihtiyaçlarını karşılamak,
Çalışan adayı tarafından iletilen bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek,
Çalışan adayı değerlendirme süreçlerini yürütmek,
Çalışan adayı hakkında araştırma yapmak,
Başvurunuzun sonucuna ilişkin olarak tarafınızla iletişime geçmek,
Talep ve şikayetlerinize yönelik destek olmak,
Grup şirketlerimizin işe alım süreçlerinde destek olmak,
Grup şirketlerimizde açık olan pozisyonlara ilişkin olarak yönlendirme yapmak,
Yetkili kurum ve kuruluşların taleplerini yerine getirmek,
Mevcut başvurunuzun olumsuz sonuçlanması halinde ilerleyen dönemlerde size uygun bir iş ilanımız olması halinde değerlendirmek üzere iletişime geçmek ve saklamak,

 

İşe alım sürecinde elde edilen veriler çalışan adayının istihdam edilmesine karar verilmesi ile çalışan özlük dosyasına aktarılmaktadır.

 

5. Çalışan Adayı Kişisel Verilerinin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, Kanun’un 8. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak, topluluk şirketlerine, şirket yetkililerine, ana hissedarlarımıza, yurt içi / yurt dışı iştiraklerimize, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, hukuken yetkili özel hukuk kişilerine, istihdam sürecinin yürütülmesi için destek alınan çözüm ortaklarına, sunucu hizmeti aldığımız yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlara, Şirket işe alım değerlendirme süreçleri için ölçümleme, hedefleme, profilleme desteği veren kişi ve kuruluşlar, Şirket insan kaynakları departmanı yöneticilerine ve kişinin istihdam edileceği departman yöneticilerine aktarılmaktadır.

Kişisel verileriniz özgeçmişinize uygun bir pozisyonun olması halinde değerlendirilmek üzere grup şirketlerimiz GÜVENSAN İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. ile paylaşılmaktadır.

6. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

CV’ nizde yer alan ad-soyad, uyruk, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, medeni hali, fotoğraf, eğitim bilgisi, telefon numarası, e-posta adresi, çalışma prensiplerimize ve ekibimize uyumunuzun tespiti amacıyla kişilik tespiti değerlendirmeleriniz, referanslarınız, işyeri giriş çıkışlarının takibinin yapılması adına kamera kayıtları, ve güvenlik kontrolünde alınan kayıtlar, Kariyer.net, yenibiris.com, linkedin gibi online platformlarda paylaşmış olduğunuz bilgiler, işe uygunluk durumunuz, iş başvurunuzun olumsuz sonuçlanması halinde ret nedeni tipindeki kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinin 2/d-e-f bentleri uyarınca ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması ve ilgili kişinin temel hak ve hürriyetlerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz online istihdam platformları, dijital formlar, tarafınız ile gerçekleştirmiş olduğumuz telefon görüşmeleri, basılı formlar, istihdam desteği aldığımız firmalar aracılığı ile toplanmaktadır.

7. Çalışan Adayının Sahip Olduğu Haklar

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen çalışan adayı, Şirket’  e başvurarak aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilir:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Çalışan Adayları, Kanun’dan doğan taleplerini (a) internet sitemizde yer alan “Başvuru Formu” aracılığıyla (b) Noter vasıtasıyla veya (c) 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle gerçekleştirecektir. Bu hakkınızı kullanmak için iletişim bilgilerimiz aşağıdaki gibidir:

Unvan                  : GÜVENSAN TESİS HİZMETLERİ A.Ş.

İnternet Sitesi     :www.guvensantesis.com.tr

Mersis no           : 0452029152300001

E-mail adresi     : kvkk@guvensantesis.com.tr

 

Şirket başvuru taleplerini Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.

Çalışan Adayı, işbu Aydınlatma Metni’ ne konu kişisel verilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, Veri Sorumlusu şirkete ilettiği referans kişisi bilgilerini paylaşmak üzere ilgili kişilerden açık rıza aldığını taahhüt etmektedir. Kişisel verilerine ilişkin herhangi bir değişikliğin söz konusu olması halinde, Şirket’ i bilgilendirerek kişisel verilerinin güncellenmesini talep edebilecektir. Çalışan Adayı’ nın doğru ve güncel bilgi sağlamamış olması ve verilerini paylaştığı referans kişilerinin açık rızasını almamış olması halinde, Şirket’ in hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

Yukarıda yer verilen Şirket’ in işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

Çalışan Adayı’nın Adı Soyadı:

Tarih:

İmzası:

EN-KVKK-TL-05 Rev.01 30.03.2020

Web İletişim Formları Aydınlatma Metni

GÜVENSAN TESİS HİZMETLERİ A.Ş.

WEBSİTESİ İLETİŞİM FORMLARI AYDINLATMA METNİ

Sayın İlgili,

Küçükbakkalköy Mah. Sütçüler Sok. No. 4/A Ataşehir İstanbul” adresinde mukim GÜVENSAN TESİS HİZMETLERİ A.Ş. (“Şirket”) olarak;

Paylaşmış olduğunuz adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, adres, cep telefonu numaranız ve IP adresiniz tipindeki kişisel verilerinizi,

 • Şirket’a ait guvensantesis.com.tr alan adlı internet sitesinde yer alan iletişim e posta adreslerinden birine mail atmış olmanız,
 • Gönderdiğiniz e-postaya Şirket tarafından cevap verilebilmesi,
 • Taleplerinizin karşılanabilmesi,

amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, yukarıda bahsedilen amaçlar doğrultusunda 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (“Kanun”) madde 5/2-d bendinde belirtilen ilgili kişinin kendisi tarafından kişisel verilerin alenileştirilmiş olması hukuki sebebine dayalı olarak elektronik posta kanalıyla otomatik yolla elde edilmektedir. Yukarıda sayılan kişisel verileriniz üçüncü kişilere aktarılmayacak olup sadece Şirket bünyesindeki yetkili birimler tarafından işlenecektir. 

Dilediğiniz zaman Şirket ‘e başvurarak kişisel verilerinizle ilgili;

 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı hakkında bilgileri,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgileri,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini,

talep edebilirsiniz.

 

Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi www.guvensantesis.com.tr adresinden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak, kimliğiniz ile şahsen Şirket merkezimize gelerek, noter vasıtası ile güvenli elektronik imzanız ile imzalayıp Şirket kayıtlı elektronik posta adresine elektronik posta göndererek, tarafınızca daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıt altına alınmış olan elektronik posta adresiniz üzerinden  veyahut daha önce sistemimizde kayıt edilmemiş elektronik posta adresinizden (elektronik imza/mobil imza ile imzaladığınız) elektronik posta göndermek suretiyle yapabilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında ücret talep edilebilecektir. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

GÜVENSAN TESİS HİZMETLERİ .A.Ş.,

Kayıtlı Elektronik Posta Adresi : kvkk@guvensantesis.com.tr

Posta adresi: Küçükbakkalköy Mah. Sütçüler Sok. No. 4 / A Ataşehir İstanbul

EN-KVKK-TL-10 Rev.01 03.03.2020

KVKK Başvuru Formu

GÜVENSAN TESİS HİZMETLERİ A.Ş.

          KVKK BAŞVURU FORMU

 

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak veri sorumlularından birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

 • Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,
 • Noter vasıtasıyla,
 • Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek,
 • Kişi tarafından daha önce bildirilen ve Veri Sorumlusu tarafından kayıt altına alınmış olan elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,
 • Kişi tarafından daha önce bildirilmeyen fakat mobil imza veya e-imza ile imzalanmış şekilde hazırlanmış olan elektronik posta adresinden gönderilmek suretiyle,

tarafımıza iletilebilecektir.

Aşağıda,  yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

 

Başvuru Yöntemi  Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)Güvensan Tesis Hizmetleri A.Ş.

Küçükbakkalköy Mah. Sütçüler Sok. No. 4/A Ataşehir / İstanbul

Tel. 0216 5732211

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Noter vasıtasıyla tebligatGüvensan Tesis Hizmetleri A.Ş.

Küçükbakkalköy Mah. Sütçüler Sok. No. 4/A Ataşehir /  İstanbul

Tel. 0216 5732211

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
“Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluylaguvensantesis@hs06.kep.trE-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Sistemimizde kayıtlı Olan Elektronik posta Adresi ile Başvurukvkk@guvensantesis.com.trE-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Sistemimizde Kayıtlı Olmayan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru( Mobil İmza/e-imza ile imzalı)kvkk@guvensantesis.com.trE-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

Kurul tarafından başkaca başvuru yöntemi belirlenerek duyurusu yapılırsa, bu yöntemlerle ilgili duyurular Şirket’a ait internet sitesi üzerinden yapılacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre, talebinizin bize ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlanacaktır. Yanıtlarımız KVK Kanunu’nun 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortam üzerinden tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

 

 1. Başvuru Sahibine Ait İletişim Bilgileri
İsim:
Soy İsim:
T.C. Kimlik No:

 

Diğer Ülke Vatandaşları İçin Pasaport Numarası veya Yabancı Kimlik Numarası

Telefon No:
E-posta:

 

(Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

Adres:

 

 

 1. Başvuru Sahibinin Şirket ile Olan İlişkisi

Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, ziyaretçi, hissedar vb. gibi)

     Müşteri

 

Çalışan Adayı

 

Eski Çalışan

 

Ziyaretçi

     İş Ortağı

 

Üçüncü Taraf Firma Çalışanı

 

Diğer:……………………………………….

…………………………………………………

Şirket içerisinde kişisel verilerinizi toplayan ve iletişimde olduğunuz birim (Belirtilmesi zorunlu olmamakla birlikte, belirtmeniz halinde başvurunuz daha hızlı sonuçlandırılabilecektir.): …………………………………………………………………………………………………………………

 

Konu …………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

☐ Eski Çalışanım

Çalıştığım Yıllar : ………………………………………….

Çalıştığım Birim:…………………………………………..

☐ Diğer: ……………………………………………………..

☐ İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım

İş Başvurusunda Bulunduğunuz Tarih : …………………………………………………………………..

İş Başvurusu esnasında kullandığınız yöntem:

……………………………………………………………………

☐ Üçüncü Taraf Firma Çalışanıyım

Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz

………………………………………………………………………………

 

 

 1. Lütfen KVK Kanunu Kapsamındaki Talebinizi Detaylı Olarak Belirtiniz:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………..…………………………………………………………………………

 1. Lütfen Başvurunuza Verilecek Yanıtın Tarafınıza Bildirilmesi İçin Yöntem Seçiniz

                      Adresime gönderilmesini istiyorum

E-posta adresime gönderilmesini istiyorum

(e-posta yönteminin seçilmesi halinde tarafınıza daha hızlı yanıt verilecektir.)

Elden teslim almak istiyorum

(Vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekaletnamenin veya yetki

                       belgesinin ibraz edilmesi zorunludur.)

 

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz tarafından ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkı saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” madde 7 kapsamında yapmış olduğunuz başvuruya ilişkin cevabımızın 10 sayfayı geçmesi halinde, 10 sayfadan sonraki her bir sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti uygulanacaktır.

 

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı soyadı                       :

Başvuru tarihi                              :

İmza                                    :

 

 

EN-KVKK-TL-09 Rev.01 30.03.2020